Logo ile entegreli e-defter, GİB’in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünleri ile entegre olarak çalışabilmektedir.

e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB’in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilirsiniz.

 • Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,
 • Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,
 •  Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmesi,
 • Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,
 • Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir,
 • e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için tıklayınız,
 • LOGO e-Defter uygulaması hakkında bilgi için LOGO İş Ortakları ile bağlantıya geçebilir, e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Menü
Daha fazla bilgi için başlıkları seçebilirsiniz.
e-Defter Nedir ?
Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter:

“Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.”

şeklinde tanımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve son dönemlerde getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik defterlerin iş hayatına entegrasyonu sıklıkla gündeme gelmekte ve her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yer edinmektedir.

e-Defter Uygulama Detayları

 • Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.
 • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
 • e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.
 • e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
 • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
 • Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.
Logo'da e-Defter
Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan olan LOGO e-Defter Çözümü, hem LOGO Kullanıcılarının hem de LOGO Kullanıcısı olmayan firmaların ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Neden LOGO e-Defter ?

 • Standart raporlar
 • Baskı, kağıt ve kartuş tasarrufu
 • Arşivleme tasarrufu
 • İşgücü ve zaman tasarrufu
 • Onay maliyetlerinde azalma
 • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik
 • Uzaktan erişim/denetim kolaylığı
 • İç denetim ve hesap verebilirlik
 • e-Kayıtların orijinal biçimi ile geleceğe taşınması
 • Kayıt değiştirilemezliği ve güvenliği
 • Hızlı ve uzaktan erişim imkanı
 • e-Denetim için uygun altyapıyı oluşturmak
 • Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak
Başvuru Süreci

Uygulamadan Yararlanmak İçin Neler Yapılmalı ?

1. e-defter.gov.tr adresinden elektronik defter kullanımı için başvuru süresi tamamlanmalı
2. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika Temin edilmeli, indirilmeli
 • Uygulamayı kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e-Defterlerin değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar.
 • “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.
Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://www.kamusm.gov.tr/adresinde yer almaktadır.
3. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından ''Zaman Damgası'' programı yüklenmeli
4. Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden ''Zaman Damgası'' temin edilmeli
5. Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli
Önemli Tarihler
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen firmaların e-Defter uygulamasına ''2014 takvim yılı içerisinde'' geçmeleri gerekmektedir.
Zorunluluk Kapsamı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne Göre;

e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.
 • Bu kapsamda, uygulamadan yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhattabınwww.efatura.gov.tr ‘deki kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadıgını kontrol edecekler; kayıtlı kullanıcı ise zorunlu olarak elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı degilse kâgıt fatura düzenleyeceklerdir.
Madeni yağ lisansı sahipleri, tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal eden mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip mükellefler
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükellefler
Ayrıca, söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır.
 • Madeni yağ lisansına sahip olanlarden mal alanlar için; asgari 25milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmaları durumunda kapsam dahilindeler
 • Özel tüketim vergisi kanunu'na (III) ekli sayılı listedeki malları üretenlerden (tütün ve tütün ürünleri, kolalı gazoz ve alkollü içecek) mal alanlar için asgari 10milyon TL brüt satış hasılatına sahip olmaları durumunda kapsam dahilindeler.
Ceza-i Yaptırımlar
e-Defter ve e-Fatura Zorunluluk Kapsamına Girenlerin Zorunluluğa Uymaması Halinde;

421 Sıra No.lu söz konusu VUK Genel Tebliği’nin elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemeyecekleri ve düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.

Aynı şekilde bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutamayacakları ve bu mükelleflerin kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacakları açıklanmıştır.

Buna göre, mükellefler kapsama girip girmediklerini yakinen takip etmeleri ve kapsama giren mükelleflerin muhakkak 421 ve 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde belirtilen açıklamaları yerine getirmeleri getirmektedir. Aksi halde bir faturanın veya defterin tutulmamış sayılmasının çok önemli Kurumlar Vergisi ve KDV tarhiyatına neden olacağının unutulmaması gerekmektedir.